MEMBER

Yu Ozawa

Shota Ujino

Ryota Nakatani

Rikuto Nagai

Yuki Hidaka

Yusuke Yokota

Tsubasa Jono

Yusuke Hasegawa

Masanori Uwai

Jun Kamei

Kenya Uchida

Akira Shuei

Yuki Toda

Kenshiro Ito